Taxonomy of meanings for 申:

  • 申 shēn (OC: lʰin MC: ɕin) 失人切 平 廣韻:【身也伸也重也容也篆文作申又辰名太歳在申曰涒灘亦州名春秋時屬楚秦南陽郡後魏爲郢州周爲申州又姓岀魏郡亦漢複姓四氏莊子有申徒狄漢丞相申屠嘉長沙太傅申章昌左傳齊有申鮮虞失人切十六 】