Taxonomy of meanings for 防:

  • 防 fáng (OC: baŋ MC: bʷiɐŋ) 符方切 平 廣韻:【同防見禮又音方 】
  • 防 fáng (OC: baŋ MC: bʷiɐŋ) 符方切 平 廣韻:【防禦也隄防也 】
  • 防 fàng (OC: baŋs MC: bʷiɐŋ) 符況切 去 廣韻:【守禦也符況切一 】