Taxonomy of meanings for 駭:

  • 駭 hài (OC: ɡrɯɯʔ MC: ɦɯæi) 侯楷切 上 廣韻:【驚也又九河名一曰徒駭出爾雅孫炎云禹䟽九河功衆懼不成故曰徒駭侯楷切四 】