Taxonomy of meanings for 部:

  • 部 bù (OC: bɯʔ MC: buo) 裴古切 上 廣韻:【部伍又部曲 】
  • 部 pòu (OC: bɯʔ MC: bəu) 蒲口切 上 廣韻:【署也又姓出姓苑蒲口切十 】
    • MOUNTAIN
      • nhillock; in 部婁