Taxonomy of meanings for 轅:

  • 轅 yuán (OC: ɢʷan MC: ɦʷiɐn) 雨元切 平 廣韻:【車轅方言云轅楚衞謂之輈又姓左傳陳大夫轅濤塗之後又漢複姓有軒轅氏 】