Taxonomy of meanings for 薛:

  • 薛 xuē (OC: sŋed MC: siɛt) 私列切 入 廣韻:【國名亦姓出河東新蔡沛國髙平四望本自黃帝任姓之後裔孫奚仲居薛歷夏殷周六十四代爲諸侯周末爲楚所滅後遂氏焉説文作𧀼艸也私列切十九 】