Taxonomy of meanings for 血:

 • 血 xuè (OC: qhʷiiɡ MC: hʷet) 呼決切 入 廣韻:【釋名曰血濊也岀於肉流而濊濊也呼決切十二 】
  • BLOOD
   • nadVwith blood, using bloody/non-vegetarian food
   • nmblood
   • vtoNsmear (a sacrificial objectN ) with blood
  • =恤SYMPATHY