Taxonomy of meanings for 臺台:

 • 臺 tái (OC: dɯɯ MC: dəi) 徒哀切 平 廣韻:【土髙四方曰臺又姓漢有侍中臺崇徒哀切十五 】
  • TOWER
   • nterrace; square platform built on an earth-mound, raised platform 高臺
   • npost-Nprthe Npr Terrace
  • grammatialised: honorific>YOU
   • CONFUCIANS
   • 台 tāi (OC: lʰɯɯ MC: tʰəi) 土來切 平 廣韻:【三台星又天台山名 】
   • 台 yí (OC: lɯ MC: jɨ) 與之切 平 廣韻:【我也又姓出姓苑又音胎 】