Taxonomy of meanings for 展:

  • 展 zhǎn (OC: tenʔ MC: ʈɯiɛn) 知演切 上 廣韻:【同展 】
  • 展 zhǎn (OC: tenʔ MC: ʈɯiɛn) 知演切 上 廣韻:【舒也整也審也適也説文作㞡轉也又姓魯孝公之子子展之後知演切十 】
  • 展 zhàn (OC: tens MC: ʈɯiɛn) 陟扇切 去 廣韻:【周禮王后之六服其一曰𧝑衣 】