Taxonomy of meanings for 曾:

 • zēng (OC: tsɯɯŋ MC: tsəŋ) 作滕切 平 廣韻:【則也亦姓曾參之後漢有尚書曾偉古作曾又音層 】
 • céng (OC: dzɯɯŋ MC: dzəŋ) 昨棱切 平 廣韻:【經也又作滕切 】
  • PAST
   • padSin the past, repeatedly
   • padSrhetorical questionever?
   • padVin the past; used to
   似曾相識
  • STATES
   • =層