Taxonomy of meanings for 皓:

 • 皓 hào (OC: ɡuuʔ MC: ɦɑu) 胡老切 上 廣韻:【光也明也日出皃也胡老切十六 】
 • 皓 hào (OC: kljeʔ MC: tɕiɛ) 下老切 上 廣韻:【 】
  • BRIGHT
   • vadNshining bright
   • vishining bright
  • WHITE
   • vadNflashing white (as beautiful women's teeth)
   • vibe flashing white
  • OLD MAN
   • GOOD
    • SURNAMES
     • = 昊