Taxonomy of meanings for 研:

  • 研 yán (OC: ŋɡeen MC: ŋen) 五堅切 平 廣韻:【磨也 】
  • 研 yán (OC: ŋɡeen MC: ŋen) 五堅切 平 廣韻:【同研 】
  • 研 yàn (OC: ŋɡeens MC: ŋen) 吾甸切 去 廣韻:【磨研又音平聲 】