Taxonomy of meanings for 仗:

  • 仗 zhàng (OC: daŋs MC: ɖiɐŋ) 直亮切 去 廣韻:【器仗也又持也直亮切三 】
  • 仗 zhàng (OC: daŋʔ MC: ɖiɐŋ) 直兩切 上 廣韻:【憑仗本又音去聲 】