Taxonomy of meanings for 罕:

  • 罕 hàn (OC: qhaans MC: hɑn) 呼旰切 去 廣韻:【 】
  • 罕 hàn (OC: qhaanʔ MC: hɑn) 呼旰切 去 廣韻:【抱䍐縣在河州亦作罕抱音扶 】
  • 罕 hǎn (OC: qhaanʔ MC: hɑn) 呼旱切 上 廣韻:【希也亦鳥網又姓左傳鄭有䍐氏出自穆公以王父字爲氏代爲卿大夫又羌複姓有䍐井氏説文作𦉴或作罕呼旱切七 】