Taxonomy of meanings for 願:

  • yuàn (OC: ŋɡons MC: ŋʷiɐn) 魚怨切 去 廣韻:【欲也念也思也説文云大頭也魚怨切四 】
  • nil (OC: ŋʷans MC: ŋʷiɐn) 魚怨切 去 廣韻:【同願説文云顚頂也 】