Taxonomy of meanings for 囿:

  • 囿 yòu (OC: ɢʷɯs MC: ɦiu) 于救切 去 廣韻:【説文曰苑有垣一曰禽獸有囿又于目切 】
  • 囿 yù (OC: ɢʷɯɡ MC: ɦiuk) 于六切 入 廣韻:【園囿于六切又于救切二 】