Taxonomy of meanings for 薰:

  • 薰 xùn (OC: qhuns MC: hiun) 許運切 去 廣韻:【薫香又許云切 】
  • 薰 xūn (OC: qhun MC: hiun) 許云切 平 廣韻:【香草韻略曰薫陸香出大秦國亦姓出何氏姓苑許云切十二 】