Taxonomy of meanings for 植:

  • 植 zhí (OC: djɯɡ MC: dʑɨk) 常職切 入 廣韻:【種植也立志也置也 】
  • 植 zhì (OC: dɯɡs MC: ɖɨ) 直吏切 去 廣韻:【種也又市力切 】