Taxonomy of meanings for 巍:

 • 巍 wéi (OC: ŋɡul MC: ŋʷɨi) 語韋切 平 廣韻:【髙大皃語韋切二 】
  • HIGH
   • vi.red:adNhigh and lofty, towering
   • vi.redfigurativebe high and lofty
   • vihigh and impressive (of mountains)