Taxonomy of meanings for 巳:

 • 巳 sì (OC: sɢlɯʔ MC: zɨ) 詳里切 上 廣韻:【辰名爾雅曰太歳在巳曰大荒落 】
  • EARTH BRANCH
   • nsixth Earthly Branch
  • PERIOD
   • nabMid morning, 9-11am