Taxonomy of meanings for 嵯:

  • 嵯 cuó (OC: sɡaal MC: dzɑ) 昨何切 平 廣韻:【嵳峩 】
    • HIGH
      • vi(mountains) be high and craggy
  • 嵯 cī (OC: skhral MC: tʂʰɯiɛ) 楚宜切 平 廣韻:【㠁嵯山不齊又在河切 】