Taxonomy of meanings for 蔓:

  • 蔓 mán (OC: moon MC: mʷɑn) 母官切 平 廣韻:【蔓菁菜也 】
  • 蔓 màn (OC: mons MC: mʷiɐn) 無販切 去 廣韻:【𤓰蔓又姓左傳楚有蔓成然 】