Taxonomy of meanings for 摶:

 • 摶 zhuàn (OC: donʔ MC: ɖʷɯiɛn) 持兖切 上 廣韻:【周禮百羽爲摶十摶爲緷緷音渾又音鮌 】
 • 摶 zhuàn (OC: doon MC: ɖʷɯiɛn) 持兖切 上 廣韻:【同摶又作縳 】
 • 摶 tuán (OC: doon MC: dʷɑn) 度官切 平 廣韻:【説文曰圜也禮云無摶飯 】
  • CIRCLE
   • vicirculate; move in circles
   • vtoNcausativecause to be round> to roll into a ball
  • KNEAD
   • GATHER
    • = 專
   • 摶 zhuàn (OC: donʔ MC: ɖʷɯiɛn) 持兖切 上 廣韻:【 】