Taxonomy of meanings for 涇:

  • 涇 jìng (OC: ɡeŋʔ MC: ɡiɛŋ) 巨郢切 上 廣韻:【 】
  • 涇 jīng (OC: keeŋ MC: keŋ) 古靈切 平 廣韻:【水名淮南子云涇水出薄洛之山 】