Taxonomy of meanings for 洶:

  • 洶 xiǒng (OC: qhoŋʔ MC: hioŋ) 許拱切 上 廣韻:【洶溶水皃許拱切三 】
  • 洶 xiōng (OC: qhoŋ MC: hioŋ) 許容切 平 廣韻:【水勢也 】