Taxonomy of meanings for 冢:

  • 冢 zhǒng (OC: toŋʔ MC: ʈioŋ) 知隴切 上 廣韻:【大也周禮天官冢宰説文曰髙墳也釋名曰冢腫也象山頂之髙腫起知隴切二 】