Taxonomy of meanings for 謚:

 • 謚 yì (OC: qleɡ MC: ʔiɛk) 伊昔切 入 廣韻:【𥬇皃 】
 • 謚 shì (OC: ɢljiɡs MC: ʑi) 神至切 去 廣韻:【同諡又音益 】
  • NAME
   • nposthumous name
   • vtt(oN1.)+N2bestow the posthumous name N2 to the person N1
   • vttoN1+.vtoN2bestow the honorary appellation N2 on the person N1 諡之曰