Taxonomy of meanings for 豬:

  • 豬 zhū (OC: k-la MC: ʈiɔ) 陟魚切 平 廣韻:【爾雅曰豕子豬陟魚切六 】
    • PIG
      • nyoung pig; pig
    • = 瀦
  • 豬 zhū (OC: ta MC: ʈiɔ) 陟魚切 平 廣韻:【俗豬 】
  • 豬 zhū (OC: ta MC: ʈiɔ) 陟魚切 平 廣韻:【同豬 】