Taxonomy of meanings for 柄:

  • 柄 bìng (OC: pqraŋs MC: pɯiaŋ) 陂病切 去 廣韻:【本也權也柯也陂病切六 】
  • 柄 bìng (OC: praŋs MC: pɯiaŋ) 陂病切 去 廣韻:【説文同柄 】
  • 柄 bǐng (OC: rwaaɡ MC: lʷɑk) 補永切 上 廣韻:【 】