Taxonomy of meanings for 項:

 • 項 xiàng (OC: ɡrooŋʔ MC: ɦɯɔŋ) 胡講切 上 廣韻:【頸項説文曰頭後也釋名曰項确也堅硧受枕之處又姓本姬姓國公羊曰爲齊桓公所滅子孫以國爲氏項燕爲楚將生梁梁兄子籍號霸王胡講切二 】
  • NECK
   • nback of the neck; neck generally
  • STATES
   • NPprXiàng 項 (CHEN PAN 1969, 626-628)Ruling clan: Unknown. According to the Tōng zhì Shìzú lyè, Xìng zuǎn, and Guǎng yùn, the rulers of Xiàng belonged to the Zhōu 周 royal clan Jī 姬. Rank: Unknown. Shǐ jì Xiàng Yǔ běnjǐ zhēngyì (quoting Kuò dì zhì), Huán yǔ jì, and Lù shǐ Guó míng jǐ suggest that the rulers of Xiàng were of zǐ 子 rank. Founded: Unknown. Destroyed: According to the CQ (Xi 17), the state was conquered by Qí 齊 in 643 B.C. ZUO dates the annihilation of Xiàng into the same year, but states that it was occupied by the state of Lǔ 魯. Later the area belonged to Chǔ 楚. Location: In the modern Xiàngchéng 項城 district, Henan province (according to the Huì zuǎn).
  • HAT
   • BIG
    • ITEM
     • NOMINAL MEASURE WORDS
      • MATHEMATICS
       • SURNAMES