Taxonomy of meanings for 枕:

 • 枕 zhèn (OC: kljums MC: tɕim) 之任切 去 廣韻:【枕頭也論語曰飲水曲肱枕之之任切又之稔切二 】
 • 枕 chén (OC: ɡrlum MC: ɖɯim) 直深切 平 廣韻:【繫牛杙也 】
 • 枕 zhěn (OC: kljumʔ MC: tɕim) 章荏切 上 廣韻:【枕席又姓出下邳章荏切又之賃切三 】
  • PILLOW
   • npillow
   • vtoNread zhe4n: use as a pillow for
   • vttoN1.+N2read zhe4n: put N1 on N2 as a pillow
  • BONE
    (枕骨)
   • =軫 CHARIOT PARTS