Taxonomy of meanings for 虹:

  • 虹 gòng (OC: kooŋs MC: kuŋ) 古送切 去 廣韻:【縣名在泗州今音絳 】
  • 虹 hóng (OC: ɡooŋ MC: ɦuŋ) 戸戶公切 平 廣韻:【螮蝀也又古巷切 】
  • 虹 jiàng (OC: krooŋs MC: kɯɔŋ) 古巷切 去 廣韻:【又音紅 】