Taxonomy of meanings for 牀床:

  • 牀 chuáng (OC: sɡraŋ MC: dʐiɐŋ) 士莊切 平 廣韻:【簀也易曰遜于牀下士莊切三 】
  • 床 chuáng (OC: sɡraŋ MC: dʐiɐŋ) 士莊切 平 廣韻:【簀也易曰遜于牀下士莊切三 】
  • 床 chuáng (OC: sɡraŋ MC: dʐiɐŋ) 士莊切 平 廣韻:【俗牀 】