Taxonomy of meanings for 霓:

  • 霓 ní (OC: ŋee MC: ŋei) 五稽切 平 廣韻:【雌虹又五結五繫二切 】
  • 霓 niè (OC: ŋeed MC: ŋet) 五結切 入 廣韻:【虹又音倪 】
  • 霓 nì (OC: ŋees MC: ŋei) 五計切 去 廣韻:【虹又音倪 】