DRAGON  

MYTHICAL ANIMAL OR SNAKE which has FOUR LEGS AND RIDES ON CLOUDS.
See also

DEITYPHENIX

Kind Of

SNAKE

Old Chinese Criteria

HUANG

This summarises Michael Carr,

"Chinese Dragon Names" Appendix 2, in Linguistics of the Tibeto-Burman Area. 1990??. Numbers after a lexical entry indicate the sect ion of Carr's richly documented paper in which the relevant item is discussed.

黄金貴:古漢語同義詞辨釋詞典

HUANG JINGUI 2006

SACRIFICE 22.

龍是種綜合多種動物特徵的圖騰崇拜物。

龍作為圖騰,春秋以後已逐漸消失了,主要是作為祥瑞物受到崇拜。 “ 龍 ” ,總稱。

蛟,有鱗、四腳、皮可作甲、食人,應為今天的鱷魚。

應龍,指有翼龍。

虯,角龍。

螭,無角龍。

Modern Chinese Criteria

雨師

蛟龍

虯龍

rough draft to BEGIN TO identify synonym group members for analysis, based on CL etc. 18.11.2003. CH /

FINSTERBUSCH 1966 Verzeichnis und Motivindex der Han-Darstellungen 203

Blauer Drache:

FINSTERBUSCH 1966 Verzeichnis und Motivindex der Han-Darstellungen 207

Drache:

FINSTERBUSCH 1966 Verzeichnis und Motivindex der Han-Darstellungen 215

Gelber Drache:

FINSTERBUSCH 2000 Verzeichnis und Motivindex der Han-Darstellungen 727

Blaue Drache, Symbol des Ostens

FINSTERBUSCH 2000 Verzeichnis und Motivindex der Han-Darstellungen 735

Drache:

F gives a detailed survey of the iconography in Han reliefs.

FINSTERBUSCH 2000 Verzeichnis und Motivindex der Han-Darstellungen 749

Drachen:

REY 2005 Dictionnaire culturel en langue francaise 2.182

WU SANXING 2008 中國文化背景八千詞 Zhongguo wenhua beijing ba qian ci 344ff

JONES 2005 Encyclopedia of Religion

DIFFERENTIAE I De differentiis

48. Ex Servio, ad locum II Aen. citatum ad verbum.

]

48. Inter Anguem, serpentem et draconem. In mari angues, in terra serpentes, in templo dracones. Ut Virgilius: Tranquilla per alta angues; et paulo post: Serpens amplexus uterque. Item: Delubra ad summa dracones.

Attributions by syntactic funtion

 • n : 9
 • nadV : 5
 • NP : 3
 • nadN : 3

Attributions by text

 • 禮記 : 3
 • 韓非子 : 3
 • 韓詩外傳 : 3
 • 淮南子 : 2
 • 荀子 : 2
 • 史記 : 2
 • 陸機集十一卷 : 1
 • 呂氏春秋 : 1
 • 鹽鐵論 : 1
 • 莊子 : 1
 • 楚辭 : 1

Words

   lóng OC: b-roŋ MC: li̯oŋ 12 Attributions
 • ndragon[BUDDH: in the Buddhist context dragons (SANSKRIT nāga) are regarded as one of the eight kind of beings who protect the Buddhist teachings]
 • nadNdragon-like
 • nadNinvolving Ndragon-patterned; embellished with dragon-patterns
 • nadVanalogylike a dragon
   jiāo OC: kreew MC: kɣɛu 2 Attributions
 • nriver dragon; 6.1
 • nadNlike a river dragon
   chī OC: ph-rel MC: ʈhiɛ 2 Attributions
 • nkind of dragon
蛟龍   jiāo lóng OC: kreew b-roŋ MC: kɣɛu li̯oŋ 2 Attributions
 • NPnonreferentialscaly dragons of all kinds
   kuí OC: ɡrul MC: gi 1 Attribution
 • none-legged drum dragon; 7.6
螣蛇   téng shé OC: lɯɯŋ ɢljal MC: dəŋ ʑɣɛ 1 Attribution
 • NP"wingless dragon"??
   kuí OC: ɡrul MC: gi 0 Attributions
 • nmountain demons;7.6
晨 / 辰   chén OC: ɡljɯn MC: dʑin chén OC: ɡljɯn MC: dʑin 0 Attributions
 • ndragon star; 8.1
輝 / 暉 / 煇   huī OC: qhul MC: hɨi huī OC: qhul MC: hɨi huī OC: qhul MC: hɨi 0 Attributions
 • none-legged drum dragon; 7.6
   qiú OC: ɡriw MC: gi̯u 0 Attributions
 • nCC: horned dragon
   shèn OC: ɡljɯns MC: dʑin 0 Attributions
 • nsea dragon; 8.1
   fěi OC: pɯlʔ MC: pɨi 0 Attributions
 • ndrought demon (in the shape of a dragon?)
   liú OC: ɡ-ru MC: li̯u 0 Attributions
 • nkind of dragon (SHUOWEN)
   chī OC: ph-rel MC: ʈhiɛ 0 Attributions
 • ndragon; mountain demon; 7.1
   gǔ OC: kaaʔ MC: kuo̝ 0 Attributions
 • ndrum dragon??
冉遺   rǎn yí OC: njamʔ k-lul MC: ȵiɛm ji 0 Attributions
 • na dragon; 4.4
化蛇   huà shé OC: hŋʷraals ɢljal MC: hɣɛ ʑɣɛ 0 Attributions
 • nflood dragon; 2.8
句龍   gōu lóng OC: koo b-roŋ MC: ku li̯oŋ 0 Attributions
 • ndragon minister; 8.9
土龍   tǔ lóng OC: kh-laaʔ b-roŋ MC: thuo̝ li̯oŋ 0 Attributions
 • nalligator; rain dragon; 6.2
地龍   dì lóng OC: lils b-roŋ MC: di li̯oŋ 0 Attributions
 • nearth dragon; 3.2
天龍   tiān lóng OC: lʰiin b-roŋ MC: then li̯oŋ 0 Attributions
 • nheavenly dragon 3.2
奔蛇   bēn shé OC: pɯɯn ɢljal MC: puo̝n ʑɣɛ 0 Attributions
 • nflying dragon; 3.1
巴蛇   bā shé OC: praa ɢljal MC: pɣɛ ʑɣɛ 0 Attributions
 • ngiant elephant-eating snake
應龍   yìng lóng OC: qɯŋs b-roŋ MC: ʔɨŋ li̯oŋ 0 Attributions
 • nwinged rain dragon; 2.4
斗牛   dǒu niú OC: tooʔ ŋɯ MC: tu ŋɨu 0 Attributions
 • nstars; a dragon 8.2
   lóng OC: b-roŋ MC: li̯oŋ 0 Attributions
 • ncandle dragon; 8.5
毛犢   máo dú OC: moow ɡ-looɡ MC: mɑu duk 0 Attributions
 • nwater buffalo?; dragon; 2.3
燭陰   zhú yīn OC: tjoɡ qrɯm MC: tɕi̯ok ʔim 0 Attributions
 • ncandle dragon; 8.5
燭龍   zhú lóng OC: tjoɡ b-roŋ MC: tɕi̯ok li̯oŋ 0 Attributions
 • nthe candle dragon; 8.5
率然   shuài rán OC: sruds njen MC: ʂi ȵiɛn 0 Attributions
 • ntwo-headed snake; 4.7
班龍   bān lóng OC: praan b-roŋ MC: pɣan li̯oŋ 0 Attributions
 • ndappled dragon
發洪   fā hóng OC: pod ɡooŋ MC: pi̯ɐt ɦuŋ 0 Attributions
 • nflood dragon; 6.1
相柳   xiāng liǔ OC: sqaŋ b-ruʔ MC: si̯ɐŋ lɨu 0 Attributions
 • nnine-headed dragon 8.9
神蛇   shén shé OC: ɢljin ɢljal MC: ʑin ʑɣɛ 0 Attributions
 • ndivine snake; 4.6
神龍   shén lóng OC: ɢljin b-roŋ MC: ʑin li̯oŋ 0 Attributions
 • nthunder dragon; 2.6
肥遺   féi yí OC: bul k-lul MC: bɨi ji 0 Attributions
 • nrain-dragon; 2.5
蓐收   rù shōu OC: njoɡ qjiw MC: ȵi̯ok ɕɨu 0 Attributions
 • ndragon spirit; 8.7
薄魚   báo yú OC: baaɡ ŋɡla MC: bɑk ŋi̯ɤ 0 Attributions
 • ndrought demon; dragon 2.9
虎蛟   hǔ jiāo OC: qhlaaʔ kreew MC: huo̝ kɣɛu 0 Attributions
 • ntiger dragon; 6.1
廉 / 非廉   lián OC: ɡ-rem MC: liɛm fēi lián OC: pɯl ɡ-rem MC: pɨi liɛm 0 Attributions
 • nwind god (in the shape of a dragon); 2.5
蟠龍   pán lóng OC: baan b-roŋ MC: bʷɑn li̯oŋ 0 Attributions
 • ncoiled dragon; 3.2
角龍   jiǎo lóng OC: krooɡ b-roŋ MC: kɣɔk li̯oŋ 0 Attributions
 • nhorned dragon; 8.3
計蒙   jì méng OC: kiis mooŋ MC: kei muŋ 0 Attributions
 • ndragon spirit; 8.8
諾龍   nuò lóng OC: naaɡ b-roŋ MC: nɑk li̯oŋ 0 Attributions
 • nsouth Sea dragon; 6.5
豐隆   fēng lóng OC: phuŋ ɡ-rum MC: phuŋ luŋ 0 Attributions
 • nthunder god; 2.6
鉤蛇   gōu shé OC: koo ɢljal MC: ku ʑɣɛ 0 Attributions
 • nhook snake; 4.7
長蛇   cháng shé OC: ɡrlaŋ ɢljal MC: ɖi̯ɐŋ ʑɣɛ 0 Attributions
 • nlong snake; 4.2
雲龍   yún lóng OC: ɢun b-roŋ MC: ɦi̯un li̯oŋ 0 Attributions
 • ncloud dragon; 2.1
靈蛇   líng shé OC: reeŋ ɢljal MC: leŋ ʑɣɛ 0 Attributions
 • ndivine snake; 4.3
非非   fēi fēi OC: pɯl pɯl MC: pɨi pɨi 0 Attributions
 • nflying dragon; 3.5
飛蛇   fēi shé OC: pɯl ɢljal MC: pɨi ʑɣɛ 0 Attributions
 • nflying snake; 3.6
飛魚   fēi yú OC: pɯl ŋɡla MC: pɨi ŋi̯ɤ 0 Attributions
 • nflying fish; 3.7
飛龍   fēi lóng OC: pɯl b-roŋ MC: pɨi li̯oŋ 0 Attributions
 • nflying-dragon 3.5
騰蛇   téng shé OC: lɯɯŋ ɢljal MC: dəŋ ʑɣɛ 0 Attributions
 • nflying-dragon
魑魅   chī mèi OC: ph-rel mrɯds MC: ʈhiɛ mi 0 Attributions
 • nmountain demon; a dragon; 7.1
鳴蛇   míng shé OC: mreŋ ɢljal MC: mɣaŋ ʑɣɛ 0 Attributions
 • ndrought dragon; 2.8
鹽龍   yán lóng OC: k-lam b-roŋ MC: jiɛm li̯oŋ 0 Attributions
 • nthe salt dragon; 6.5
黑龍   hēi lóng OC: hmɯɯɡ b-roŋ MC: hək li̯oŋ 0 Attributions
 • nblack rain dragon; 2.3
龍王   lóng wáng OC: b-roŋ ɢʷaŋ MC: li̯oŋ ɦi̯ɐŋ 0 Attributions
 • ndragon king; 4.7
龍雀   lóng què OC: b-roŋ tsewɡ MC: li̯oŋ tsi̯ɐk 0 Attributions
 • nflying-dragon; 3.5
龍馬   lóng mǎ OC: b-roŋ mraaʔ MC: li̯oŋ mɣɛ 0 Attributions
 • ndragon horse; 8.4
豬婆龍   zhū pó lóng OC: k-la baal b-roŋ MC: ʈi̯ɤ bʷɑ li̯oŋ 0 Attributions
 • npig mother dragon; 6.4

Existing SW for

Here are Syntactic Words already defined in the database: