Taxonomy of meanings for 舜:

 • 舜 shùn (OC: hljuns MC: ɕʷin) 舒閏切 去 廣韻:【見舜注 】
 • 舜 shùn (OC: qjuns MC: ɕʷin) 舒閏切 去 廣韻:【虞舜仁聖盛明曰舜説文作䑞艸也楚謂之䔰秦謂之藑蔓地連華象形舒閏切八 】
  • GRASS
   • RULERS PREHISTORIC
    • n{PRED}pregnantbe a veritable Shùn
    • npr.post-V{NUM}Shu4n
    • nprname of ancient Emperor
    • nprnonreferentiala person like Shùn