Taxonomy of meanings for 菌:

  • 菌 jùn (OC: ɡrunʔ MC: ɡʷɯin) 渠殞切 上 廣韻:【地菌又姓出姓苑 】
  • 菌 juàn (OC: ɡonʔ MC: ɡʷiɐn) 求晚切 上 廣韻:【蕈也又求敏切 】