Taxonomy of meanings for 愴:

  • 愴 chuàng (OC: skhraŋs MC: tʂʰiɐŋ) 初亮切 去 廣韻:【悽愴 】
    • SAD
      • vipoetic: sad and distressed
  • 愴 chuǎng (OC: skhraŋʔ MC: tʂʰiɐŋ) 初兩切 上 廣韻:【愴怳失意皃又音創 】