Taxonomy of meanings for 線:

  • 線 xiàn (OC: sons MC: siɛn) 私箭切 去 廣韻:【線縷也周禮云縫人掌王宫縫線之事以役女御縫王及后衣服私箭切四 】