Taxonomy of meanings for 滄:

 • 滄 chuàng (OC: skhraŋs MC: tʂʰiɐŋ) 初亮切 去 廣韻:【 】
 • 滄 cāng (OC: skhaaŋ MC: tsʰɑŋ) 七岡切 平 廣韻:【滄浪亦州後魏所置蓋取滄海爲名 】
  • COLD
   • vifresh and chilly
  • RIVERS
   • nprRiver Cāng
  • REGIONS
   • = 蒼