Taxonomy of meanings for 癸:

  • 癸 guǐ (OC: kʷilʔ MC: kʷi) 居誄切 上 廣韻:【辰名爾雅太歳在癸曰昭陽古作癸又姓姓苑云出齊癸公後居誄切二 】