Taxonomy of meanings for 苑:

  • 苑 wàn (OC: tsens MC: tsiɛn) 紆願切 去 廣韻:【 】
  • 苑 yuàn (OC: qonʔ MC: ʔʷiɐn) 於阮切 上 廣韻:【園苑白虎通云苑囿所以在東方者謂飬萬物東方物所生也 】
    • GARDEN
      • nlarge park for the use of rulers, with buildings for the use of the ruler