Taxonomy of meanings for 帆:

  • 帆 fán (OC: blom MC: biɐm) 符䒦切 平 廣韻:【船上幔也亦作颿又扶汎切 】
    • SAIL
      • nMA RONG: a sail
    • SHIP
    • 帆 fàn (OC: bloms MC: biɐm) 扶泛切 去 廣韻:【船使風又音凡 】