Taxonomy of meanings for 澗:

  • 澗 jiàn (OC: ɡʷraaŋ MC: ʔʷiɑ) 居莧切 去 廣韻:【 】
  • 澗 jiàn (OC: kraans MC: kɯan) 古晏切 去 廣韻:【溝澗爾雅曰山夾水澗亦作磵𡼏 】