CHARIOT  戰車

VEHICLE USED BY SOLDIERS IN WARFARE.
Kind Of

VEHICLE

Old Chinese Criteria

1. The current word for a military chariot is shèng 乘 usually drawn by four horses.

2. Róng 戎 is a old general word for chariots which was already rare by Warring States times.

3. Cháo chē 轈車 refers to a high observation chariot.

4. Qīng chē 輕車 refers to a highly mobile light and quick chariot.

5. Zī zhòng 輜重 refers to military vehicles used to transport weapons and supplies.

6. Fén yūn/wēn 轒榡 refers to a four-wheel covered roofed chariot with the baldachin made of ox hide.

For illustrations of these see 中國古代兵器圖冊 (Huang Jingui)

黄金貴:古漢語同義詞辨釋詞典

HUANG JINGUI 2006

WARFARE 24. 高型偵察車。

轈,車上有高臺,如鳥在巢之車。

樓車,上設望樓之車。

櫓,上設無頂蓋望樓之車。

輣,設較高望樓之車。

鉤車,車前欄彎曲如鉤,上設鉤梯之車。

WARFARE 25. 攻堅陷陣車。

臨,有望樓、可居高臨下攻城之車。

沖,披甲、著刃衝擊強敵之車。

橦,鐵皮裹首、上置堅硬撞木之車。

輕,輕車,用以挑戰、輕捷型攻擊之車。

拋,拋車,可發石擊敵之車。

轒,轒轀車,上蒙以生牛皮,進行填埋或挖掘作業之車。

Modern Chinese Criteria

戰車

rough draft to BEGIN TO identify synonym group members for analysis, based on CL etc. 18.11.2003. CH /

SUN JI 漢代無知文化資料圖說 NO

WANG FENGYANG 1993 古辭辨 Gu ci bian NO

Attributions by syntactic funtion

 • n : 16
 • NP : 4
 • VPi : 3
 • NP{vadN} : 2

Attributions by text

 • 春秋左傳 : 13
 • 孟子 : 4
 • 論語 : 3
 • 說苑 : 1
 • 春秋穀梁傳 : 1
 • 韓非子 : 1
 • 文選 : 1
 • 鮑氏集 : 1

Words

   shèng OC: ɢjɯŋs MC: ʑɨŋ 10 Attributions

The current word for a military chariot is shèng 乘 usually drawn by four horses.

 • nwar chariot; carriage with four horses; 魯國堯:一车四马为一乘。当时战争的形式主要是车战,一辆兵车由四匹马拉,车上有三名武装战士,后有若干步兵。古代常以兵车的多少衡量诸侯国或卿大夫封邑的大小。
   róng OC: njuŋ MC: ȵuŋ 3 Attributions

Róng 戎 is a old general word for chariots which was already rare by Warring States times.

 • n(military) cart; war chariot
御戎   yù róng OC: ŋas njuŋ MC: ŋi̯ɤ ȵuŋ 3 Attributions
 • VPiserve as military charioteer
輕車 / 輕車   qīng chē OC: kheŋ khlja MC: khiɛŋ tɕhɣɛ qīng jū OC: kheŋ kla MC: khiɛŋ ki̯ɤ 2 Attributions

Qīng chē 輕車 refers to a highly mobile light and quick chariot. Qīng chē 輕車 refers to a highly mobile light and quick chariot.

 • NP{vadN}light military chariots
車 / 車   chē OC: khlja MC: tɕhɣɛ jū OC: kla MC: ki̯ɤ 2 Attributions
 • nZUO YIN 1: chariot 帥車三百
   guǎng OC: kʷaaŋʔ MC: kɑŋ 1 Attribution
 • n(broad?) chariot
乘廣   chéng guǎng OC: ɢjɯŋ kʷaaŋʔ MC: ʑɨŋ kɑŋ 1 Attribution
 • NP(royal/ruler's) war chariot
游闕   yóu què, quē OC: lu khod MC: jɨu khi̯ɐt 1 Attribution
 • NPauxiliary chariot
軘車   tún chē OC: duun khlja MC: duo̝n tɕhɣɛ 1 Attribution
 • NParmoured chariot
駟介   sì jiè OC: plids kreeds MC: si kɣɛi 1 Attribution
 • NPchariot with armed horses
輕 / 輕   qìng OC: kheŋs MC: khiɛŋ qīng OC: kheŋ MC: khiɛŋ 0 Attributions
 • nlight chariot
廣車   guǎng chē OC: kʷaaŋʔ khlja MC: kɑŋ tɕhɣɛ 0 Attributions
 • NPwide war chariot
車賦   chē fù OC: khlja pas MC: tɕhɣɛ pi̯o 0 Attributions
 • NPmcolloquialwar chariots of all kinds
輜重   zī zhòng OC: tsrɯ doŋʔ MC: ʈʂɨ ɖi̯oŋ 0 Attributions

Zī zhòng 輜重 refers to military vehicles used to transport weapons and supplies.

 • nbaggage carts
轈車   cháo chē OC: dzraaw khlja MC: ɖʐɣɛu tɕhɣɛ 0 Attributions

Cháo chē 轈車 refers to a high observation chariot.

     fén OC: bɯn MC: bi̯un 0 Attributions

  fénsù

  • NPfour-wheeled covered chariot, with space for four soldiers, the baldachin being made of ox hide
  轒轀   fén wēn OC: bɯn quun MC: bi̯un ʔuo̝n 0 Attributions

  Fén yūn/wēn 轒榡 refers to a four-wheel covered roofed chariot with the baldachin made of ox hide. For illustrations of these see 中國古代兵器圖冊 (Huang Jingui)

   馳車   chí chē OC: rlal khlja MC: ɖiɛ tɕhɣɛ 0 Attributions

   light chariot used in the army

       zhòng OC: doŋʔ MC: ɖi̯oŋ 0 Attributions
    • nwar chariot for the transportation of heavy goods

    Existing SW for

    Here are Syntactic Words already defined in the database: