Taxonomy of meanings for 俟:

 • 俟 sì (OC: sɢrɯʔ MC: ʐɨ) 牀史切 上 廣韻:【不來也説文引詩曰不𥏳不來从來矣聲 】
 • 俟 sì (OC: sɢrɯʔ MC: ʐɨ) 牀史切 上 廣韻:【待也亦作竢又姓風俗通云有俟子古賢人著書又虜複姓二氏後魏書云俟畿氏後改爲畿氏俟奴氏後改爲俟氏又虜三字姓三氏俟力伐氏後改爲鮑氏俟伏斤氏後改爲伏氏周書太祖賜韓褒姓俟吕陵氏牀史切又音祈十 】
  • WAIT
   • viactbe waiting
   • vt+V[0]take the time to V; wait for the V-ing to be finished
   • vtoNwait for (e.g. a gentleman)
   • vtoNPab{S}SHI: wait urgently (for lover); take the time to wait; wait respectfully (typically for superior, or in ritually regulated contexts), wait politely
   • vtoNpassivebe waited for
   • vt[oN]be waiting and ready for things to happen
  • SURNAMES
  • 俟 sì (OC: sɢrɯʔ MC: ʐɨ) 牀史切 上 廣韻:【同俟 】
  • 俟 sì (OC: sɢrɯʔ MC: ʐɨ) 牀史切 上 廣韻:【説文同𥏳 】
  • 俟 qí (OC: ɡɯl MC: ɡɨi) 渠希切 平 廣韻:【虜複姓北齊有特進万俟普万音墨 】