Taxonomy of meanings for 湍:

 • 湍 tuān (OC: thoon MC: tʰʷɑn) 他端切 平 廣韻:【急瀨也他端切又音專六 】
  • FLOW
   • nabprocesstorrent
   • viprocessgush forth, gush out
  • REMOVE
  • 湍 zhuān (OC: tjon MC: tɕʷiɛn) 職緣切 平 廣韻:【水名在鄧州又音煓 】