Taxonomy of meanings for 僧:

 • 僧 sēng (OC: sɯɯŋ MC: səŋ) 蘇增切 平 廣韻:【沙門也梵音云僧伽蘇増切三 】
  • MONK
   • nBUDDH: Buddhist monk
   • nabactthe practice of monkhood
  • SURNAMES