Taxonomy of meanings for 崖:

 • 崖 yá (OC: ŋɡree MC: ŋɯæ) 五佳切 平 廣韻:【髙崖也五佳切七 】
  • LIMIT
   • nabfigurativeouter limit; boundary
 • 崖 yí (OC: ŋɡre MC: ŋɯiɛ) 魚羈切 平 廣韻:【崖岸又五佳切 】
  • SHORE
   • nhigh bank of a river or lake